ระบบข้อมูล EPS จังหวัดพิจิตร (เริ่มใช้ปีงบประมาณ 2550)

รายงานทุกเดือน

รายงานทุกเดือน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

รายงานรายไตรมาส 1-4


ยกเลิกการบันทึกข้อมูล

ระบบสนับสนุน

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0894399261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร